“Haridustehnoloog on haridusasutuse töötaja, kes omab kaasaegse õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi” (EHTL, 2018)

Haridustehnoloog Ametijuhend

Amet: Haridustehnoloog

Nimi:

Allub: Direktorile

Alluvad: –

Ametikoha eesmärk

Arendada ja kordineerida IKT lõimimist ning õppe ja kasvatustegevusel lasteaias.

Haridustehnoloog juhindub oma tegevuses:

 • Eesti Vabariigi seadustest ning määrustest;
 • Lasteaia põhimäärustest;
 • Lasteaia töökorralduste reeglitest;
 • Lasteaia õppekavast.
 • Lasteaia arengukavast.
 • Käesolevast ametijuhendist.

Tööülesanded:

 • Abistab pedagooge õpitarkvara leidmisel ning selle kasutusele võtmisel.
 • Nõustab pedagooge digitaalsete õpiobjektide loomisel
 • Kogub, süstematiseerib ja levitab regulaarselt IKT-ga seotud infot;
 • Korraldab IKT-alaseid sisekoolitusi, vajadusel ka individuaalkoolitusi lasteaia töötajatele;
 • Osaleb IKT-alastes projektides.

Õigused

 • Saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, dokumente ja teavet.
 • Teha juhtkonnale ettepanekuid IKT-vahendite uuendamiseks ja täiendamiseks töö tulemuslikkuse tõstmiseks ja töö paremaks korraldamiseks.
 • Pöörduda nõu saamiseks direktori poole.
 • Saada vajaduse korral täienduskoolitust.

Haridustehnoloogi ametikohal töötavale isikule esitatavad nõuded

 • Pedagoogiline kõrgharidus.
 • Väga hea arvutikasutamise oskus.
 • Vastutusvõimeline, kohusetundlik ,  sõbralik, usaldusväärne.

Vastutus

Haridustehnoloog vastutab töölepingus, ametijuhendis ja töö korraldusreeglites, tööohutusjuhendites märgitud töökohustuste ja nõuete täitmise eest.

Ametijuhendi muutmine

Ametijuhend vaadatakse üle ja seda muudetakse vastavalt vajadusele.

Lasteaia direktor                                                                   Haridustehnoloog

 

Alkirja                                                                                           Alkirja

 

Allikad:

Haridustehnoloogide võrgustik.

http://www.haridustehnoloogid.ee/haridustehnoloogidest/

https://www.scribd.com/document/25866605/Uldhariduskooli-haridustehnoloogi-ametijuhend

Haridustehnoloogilised pädevused õpetajatele

http://www.e-ope.ee/images/50001035/ISTE%20NETS.T.pdf